ابر زووووووم...

فقط ببین چقدر زوم میکنه

سرعت را هم میتونید کم و زیاد کنید

laugh

نظر فراموش نشه