در این پست بدست آوردن رمز فایل های فشرده شده RAR بدون برنامه رو بررسی میکنیم.
صاف بریم سر اصل مطلب
ابتدا یه نوت پد ایجاد کنید. در دسکتاپ خود کلیک راست کنید و از قسمت New بر روی Text document کلیک کنید
نوت پد رو باز کنید و کدی که در ادامه قرار میدم رو کپی کرده درون نوت پد پیست کنید.

REM ==================================================
REM clevers.ir
@echo off
color B
title Rar Password Cracker
mode con: cols=47 lines=20
copy "C:\Program Files\WinRAR\Unrar.exe" 
SET PASS=0
SET TMP=TempFold
MD %TMP%
:RAR
cls
echo ----------------------------------------------
echo   GET DETAIL FOR clevers.ir
echo ----------------------------------------------
echo.
SET/P "NAME=Esme file ra vared konid : "
IF "%NAME%"=="" goto NERROR
goto GPATH
:NERROR
echo ----------------------------------------------
echo           clevers.ir
echo ----------------------------------------------
echo Sorry you can't leave it blank.
pause
goto RAR
:GPATH
SET/P "PATH=Adrese file ra vared konid : "
IF "%PATH%"=="" goto PERROR
goto NEXT
:PERROR
echo ----------------------------------------------
echo           clevers.ir
echo ----------------------------------------------
echo Sorry you can't leave it blank.
pause
goto RAR
:NEXT
IF EXIST "%PATH%\%NAME%" GOTO SP
goto PATH
:PATH
cls
echo ----------------------------------------------
echo           clevers.ir
echo ----------------------------------------------
echo File peyda nashod bishtar deghat konid ...
pause
goto RAR
:SP
echo.
echo ramzgoshaii...
echo. 
:START
title Cracking Password...
SET /A PASS=%PASS%+1
echo %RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%
UNRAR E -INUL -P%PASS% "%PATH%\%NAME%" "%TMP%"
IF /I %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO FINISH
GOTO START
:FINISH
RD %TMP% /Q /S
Del "Unrar.exe" 
cls
title Password Found
echo ----------------------------------------------
echo           CRACKED
echo ----------------------------------------------
echo.
echo PASSWORD FOUND!
echo FILE = %NAME%
echo CRACKED PASSWORD = %PASS%
pause>NUL
exit
REM ==================================================

بعد فایل نوت پد خودتون رو ببندید و گزینه ی Save یا Yes رو انتخاب کنید تا نوشته ها ذخیره بشن
سپس فرمت فایل رو از Txt به Bat تغییر دهید.
یعنی name.txt رو به name.bat تغییر دهید
بعد بر روی فایل دوبار کلیک کنید تا برنامه ای که نوشتیم اجرا بشه
سپس :
نام و آدرس فایل رو مطابق شکل وارد کنید

در اینجا نام فایل:
32.rar

و آدرس آن در درایو D و در پوشه ی 01 میباشد

پس از وارد کردن نام و آدرس فایل مورد نظر اینتر را بزنید و منتظر بمانید

پس از چند لحظه میتوانید رمز فایل را ببنید.

 

موفق باشید