جهان سوم چیست؟؟؟

.

..

...

....

......

........

...........

.............

.................

.......................

...............................

..........................................

........................................................

.................................................................

...........................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

جهان سوم جهانیست که در آن درآمد دعانویسی از برنامه نویسی بیشتر است...