ارتفاع هدر : px

رنگ پس زمینه هدر :

لینک تصویر پس زمینه :

تنظیمات تکرار تصویر پس زمینه :

تنظیمات سایز تصویر پس زمینه :

محل قرار گیری تصویر پس زمینه :

میزان گردی گوشه های هدر: px

محل قرار گیری عنوان و توضیح مختصر وبلاگ :

اندازه فونت عنوان وبلاگ : px

فونت عنوان وبلاگ :

تنظیمات فونت عنوان وبلاگ :

فاصله عنوان و توضیح مختصر وبلاگ از بالای هدر : px

فاصله عنوان و توضیح مختصر وبلاگ از راست : px

فاصله عنوان و توضیح مختصر وبلاگ از چپ : px

رنگ عنوان وبلاگ :

رنگ توضیح مختصر وبلاگ :

اندازه فونت توضیح مختصر وبلاگ : px

فونت توضیح مختصر وبلاگ :

تنظیمات فونت توضیح مختصر وبلاگ :

فاصله عنوان وبلاگ از پایین و بالا : px

فاصله توضیح مختصر وبلاگ از پایین و بالا : px

اندازه خط دور کادر هدر : px

نوع خط کادر دور هدر :

رنگ خط دور کادر هدر :

فاصله هدر از اطراف:

فاصله از بالا : px فاصله از پایین : px

فاصله از راست : px فاصله از چپ : px

 

نظر فراموش نشهyes