در فایل زیر بهترین لیست از پورت های هک و امنیت آمده است

لیستی شامل تمامی حفره های امنیتی و ...

این لیست شامل توضیحات کامل و دقیق بوده و برای هر پورت 4 تا 5 توضیح نوشته شده است بعضی از پورت ها در لیست زیر آمده است برای دانلود کامل پورت ها از فایل زیر کمک بگیرید...

port 2 - Death

port 21 - Back Construction, Blade Runner,
     Doly Trojan, Fore, FTP trojan, 
     Invisible FTP, Larva, MBT, Motiv,
     Net Administrator, Senna Spy FTP Server,
     WebEx, WinCrash
port 23 - Tiny Telnet Server, Truva Atl

port 25 - Aji, Antigen, Email Password Sender, 
     Gip, Happy 99, I Love You, Kuang 2, 
     Magic Horse, Moscow Email Trojan, Naebi,
     NewApt, ProMail trojan, Shtrilitz, Stealth, 
     Tapiras, Terminator, WinPC, WinSpy
port 31 - Agent 31, Hackers Paradise, Masters Paradise

port 41 - DeepThroat

port 48 - DRAT

port 50 - DRAT

port 59 - DMSetup

port 79 - Firehotcker

port 80 - Back End, Executor, Hooker, RingZero

....
...
..
.

فایل کامل:

دریافت
حجم: 3.2 کیلوبایت
 

رمز فایل: clevers.ir