سلام

یه کد جالب و باحالی نوشتم که متن را تبدیل میکنه به الفبای مورس و حتی اون الفبا را با صدای بوق میخونه! این کد هارا داخل یه فایل پایتون کپی و اجرا کنید:

import winsound
import time
#clevers.ir
frequency = 1000
MorseCode={"a":".-","b":"-...","c":"-.-.","d":"-..","e":".","f":"..-.",
      "g":"--.","h":"....","i":"..","j":".---","k":"-.-","l":".-..",
      "m":"--","n":"-.","o":"---","p":".--.","q":"--.-","r":".-.",
      "s":"...","t":"-","u":"..-","v":"...-","w":".--","x":"-..-",
      "y":"-.--","z":"--.."," ":" "}
while(True):
	Text = input("Enter your Text: ")
	Text = Text.lower()
	Coded_Text = ''

	for c in Text:
		Coded_Text = Coded_Text + " " + MorseCode[c]
		
	print(Coded_Text)

	for s in Coded_Text:
		if s == ".":
			winsound.Beep(frequency, 100)
		elif s == "-":
			winsound.Beep(frequency, 300)
		else:
			time.sleep(.5)
		time.sleep(.1)
#clevers.ir

مثلا welcome to clevers site را تبدیل میکنه به:

.-- . .-.. -.-. --- -- .  - ---  -.-. .-.. . ...- . .-. ...  ... .. - .

نظر فراموش نشه...

اگه ایده ای داشتید حتما بگید